درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
امكانات جانبي
با توجه به حساس بودن ناراحتی های قلبی و اهمیت درمان به موقع این وضعیت میتوان گفت که تشخیص سریع و به موقع از اهمیت خاصی برخوردار است. افرادی که تحت این برنامه تشخیصی قرار میگیرند عبارتند از افراد با علائم خاص بیماری های قلبی مانند: تنفس کوتاه، درد قفسه سینه، داشتن درد در سمت چپ بدن به ویژه در دست چپ، تهوع و احساس بی وزنی سر.

از جمله اقدامات تشخیصی که برای این افراد به کار میروند عبارتند از:

۱) بررسی وجود ریسک فاکتورها در فرد

۲)معاینات بالینی

۳) الکتروکاردیوگرام

۴)تستهای تشخیصی روی خون

تستهای تشخیص آزمایشگاهی برروی خون از اهمیت خاصی در تشخیص سریع افراد بیمار و بررسی درمان و یا تعیین ریسک حمله مجدد در آینده برخوردار هستند. مهمترین مارکرهایی که روی خون اندازه گیری میشوند آنزیم های قلبی بوده که تحت عنوان مارکرهای آسیب قلبی شناخته شده اند. از جمله آنزیم هایی که در این تستها بررسی میشود میتوان به آنزیم کراتین فسفوکیناز با ایزو فرم عصبی-عضلانی(CK-MB)، آسپارتات آمینو ترانسفراز(AST) و لاکتات دهیدروژناز(LDH) اشاره نمود که از این بین آنزیم CK-MB از همه مهمتر و حساس تر میباشد. زیرا این آنزیم سریع بالا رفته و در صورت بهبودی سریع پایین میاید بنابراین مارکر خوبی برای تعیین وجود حمله قلبی و بهبودی و یا بروز حمله مجدد در بازه زمانی کوتاه تری نسبت به سایر آنزیم ها میباشد. آنزیم CK در افرادی که دچار انفارکتوس میوکارد شده اند در بازه زمانی حدود 6 ساعت بعد از درد قفسه سینه شروع به بالا رفتن کرده و بعد از 18 ساعت به حداکثر غلظت خود میرسد. در صورتی که حمله دیگری اتفاق نیفتاده باشد سطح آنزیم بعد از 36-24 ساعت به حد نرمال باز میگردد بنابر این بعد از حداکثر 36 ساعت میتوان امکان وجود خطر برای بروز حمله مجدد و یا عدم بروز این حمله را بررسی نمود.

تروپونین: تروپونین یک پروتئین کنترل کننده ارتباط بین اکتین و میوزین میباشد که در انقباضات عضلات مختلف از جمله عضله قلب نقش مهمی دارد. از این بین تروپونینT و تروپونینI جزء مارکرهای مهم آسیب به عضلات قلب میباشد. از این تست میتوان در جهت تشخیص آسیب های خفیف قلبی که به وسیله آنزیم CK نمیتوان ردیابی نمود استفاده کرد. میزان این پروتئین در بازه ای حدو 6-4 ساعت شروع به افزایش کرده و در طول 24-10 ساعت به ماکزیمم پیک میرسد. این پروتئین حدود 14-10 روز در خون قابل بررسی میباشد.

اندازه گیری CK-MB : در اندازه گیری این آنزیم از روشهای مختلفی مانند ایمونوالکتروفورز و کروماتوگرافی میتوان استفاده نمود که این روشها وقت گیر بوده و بنابراین برای تشخیص سریع و اورژانسی مفید نمیباشند. روشهای دیگری که مورد استفاده قرار میگیرد روشهای ایمونولوژیک شامل 1) استفاده از آنتی بادی نشاندار ضد آنزیم میباشد که این روش نیز کمی وقت گیر میباشد و روش دیگر که بهتر از سایر روشها میباشد روش immunoinhibition (مهار ایمنی) میباشد که در این روش توسط یک آنتی بادی قسمت M ایزوفرم MB مهار شده و در نهایت subunit B اندازه گیری میشود.

ولی در حال حاضر در آزمایشگاه های تشخیصی با استفاده از روشهای کالریمتری فعالیت این آنزیم اندازه گیری میشود. در زیر اساس کار یکی از کیتهای مورد استفاده برای اندازه گیری CK ذکر شده است.

اندازه گیری تروپونین: این پروتئین با روش الایزا اندازه گیری میشود. به این صورت که در ول های الایزا آنتی بادی ضد این پروتئین coat شده است که بعد از مجاور سازی با نمونه با تروپونین نمونه باند شده و در نهایت این کمپلکس توسط آنتی بادی کنژوگه با آنزیم شناسایی شده و آنزیم آزاد شده در محیط با اثر روی سوبسترای اضافه شده ایجاد رنگ میکند. شدت رنگ با میزان تروپونین نسبت مستقیم دارد.

مقادیر نرمال:

Cardiac Tests

Total CK

38-120 ng/mL

CK-MB

0-3 ng/mL

CK-index

0-3

Troponin

<0.4 ng/mL

کیت اندازه گیری( CK (BIO ASSAY SYSTEM


BioAssay Systems          CREATINE KINASE    ECPK004.                        
 
 
TM
EnzyChrom  Creatine Kinase Assay Kit (ECPK-100)
Colorimetric Determination of Creatine Kinase Activity at 340 nm 
 
DESCRIPTION
CREATINE  KINASE  (CK),  also  known  as  creatine  phosphokinase
(CPK), is an enzyme (EC 2.7.3.2) expressed predominantly in skeleta
muscle, smooth muscle and the brain. The CK enzyme consists of two
subunits, which can be either B (brain type) or M (muscle type), and
hence three different isoenzymes: CK-MM, CK-BB and CK-MB. CK
catalyzes the conversion of creatine to phosphocreatine, consuming
adenosine triphosphate (ATP) and generating adenosine diphosphate
(ADP) and the reverse reaction. CK is often determined routinely in
emergency patients with chest pain and acute renal failure. Elevation
of CK is an indication of damage to muscle and has been associated
with  injury,  rhabdomyolysis,  myocardial  infarction,  myositis
myocarditis,  malignant  hyperthermia  and  neuroleptic  malignan
syndrome, etc. Lower levels can be an indication of alcoholic live
disease and rheumatoid arthritis.
 
Simple,  direct  and  automation-ready  procedures  for  measuring  CK
TM
activity  are  very  desirable.  BioAssay  Systems'  QuantiChrom
Creatine Kinase Assay Kit is based on enzyme coupled reactions in
which creatine phosphate and ADP is converted to creatine and ATP
by  CK,  the  generated  ATP  is  used  to  phosphorylate  glucose  by
hexokinase to generate glucose-6-phosphate, which is then oxidized
by  NADP  in  the  presence  of  glucose-6-phosphate  dehydrogenase
The produced NADPH, measured at 340 nm, is proportionate to the
CK activity in the sample. 
 
APPLICATIONS
Direct Assays: CK in serum, plasma and other biological samples.
Pharmacology: effects of drugs on CK activity. 
 
KEY FEATURES
Sensitive  and  accurate.  Detection  range:  5  to  300  U/L  creatine
kinase in 96-well plate assay.
Convenient. The procedure involves adding a single working reagent
and  reading  the  optical  density  at  10  min  and  40  min  at  room
temperature or 37°C. 
High-throughput. Can be readily automated as a high-throughput 96
well plate assay for thousands of samples per day.
 
KIT CONTENTS (100 tests in 96-well plates)
   Assay Buffer: 12 mL        Substrate Solution: 1.0 mL
   Enzyme Mix:   120 µµµµL       Calibrator: 150 µµµµL
   
Storage conditions. This kit is shipped on dry ice. Store all reagents
at -20°C. Shelf life of at least 6 months (see expiry dates on labels). 
 
Precautions: reagents are for research use only. Normal precautions
for laboratory reagents should be exercised while using the reagents
Please refer to Material Safety Data Sheet for detailed information.
 
PROCEDURES
Sample Preparation. Use non-hemolyzed samples. Samples should
be assayed within 4 hours of blood collection if they remain at room
temperature, or within 12 hours if stored at 4°C. Samples can be store
at -20 to -80°C for up to one month. If turbidity is observed, centrifuge
sample and use clear supernatant for assay.
 
Reagent Reconstitution. Bring all components to room temperature
For each reaction well, mix 10 µL Substrate Solution, 100 µL Assay
Buffer and 1 µL Enzyme Mix. Fresh reconstitution is recommended. I
the assay is to be carried out at 37°C, warm up the Reconstituted
Reagent at 37°C. 
 
1. Calibrator:  transfer 110 µL water and (10 µL Calibrator + 100 µL
water) into separate wells of a clear bottom 96-well plate.
 
    Samples: transfer 10 µL samples into separate wells. Add 100 µL
Reconstituted Reagent and tap plate to mix. 
 

ne Kinase Activity at 340 nm
Reaction.  Incubate  at  room  temperature  or  37°C.  CK  is  fully
ctivated within 10 min by glutathione provided in the Substrate
Solution. Read OD340nm at 10 min and again at 40 min.  
alculation. Calculate sample CK activity using the equation, 
     
OD40min-OD10min/ODCALIBRATOR-ODH2O*100

 
D40min and OD10min are OD340nm values at 40 min and 10 min for
he sample. ODCALIBRATOR and ODH2O are OD340nm values of the
Calibrator  and  water  blank  at  40  min.  The  value  100  is  the
quivalent  activity  (U/L)  of  the  Calibrator  under  the  assay
onditions. 
nit definition: one unit of CK will transfer 1 µmole of phosphate
rom phosphocreatine to ADP per min at pH 6.0.
e:  If  the  calculated  CK  activity  is  higher  than  300  U/L,  dilute
ple in 0.9% saline and repeat this assay. Multiply the results by
dilution factor.
TERIALS REQUIRED, BUT NOT PROVIDED
eting  (multi-channel)  devices.  Clear-bottom  96-well  plates  (e.g.
ning Costar) and plate reader.
NERAL CONSIDERATIONS
s  assay  is  based  on  an  enzyme-catalyzed  kinetic  reaction.
ition of Reconstituted Reagent should be quick and mixing should
brief but thorough. Use of multi-channel pipettor is recommended.
AMPLES
mples were assayed in duplicate using the 96-well protocol. The
activity (U/L) was 12.0 ± 0.9 for a rat serum sample, 11.0 ± 0.5 for
an serum, 28 ± 1 for human plasma, 9.0 ± 0.8 for mouse serum
 49 ± 2 for bovine serum.
0.5
Creatine Kinase
0.4
340nm
0.3
OD
0.2
0.1
0 10 20 30 40
Time (min)
 
Kinetics of CK Reaction at 25 (solid circle), 50 (triangle), 
100 (square) and 200 (diamond) U/L. Control: open circle

 


 :: موضوعات مرتبط: تستهای آزمایشگاهی
موضوعات
آرشیو مطالب
امكانات جانبي

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید